બન્ધ

શ્રી સુજલ જયંતિભાઈ માયાત્રા, IAS

જીલ્લા સેવા સદન -1, સિવિલ લાઇન્સ રોડ, ગોધરા, પંચમહાલ, ગુજરાત

ઇમેઇલ : collector-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટર
ફોન : 02672242800
ફેક્સ નંબર : 912672242899