બન્ધ

જિલ્લા વિષે

ઇતિહાસ ચાંપાનેર શહેરની આસપાસ વણાયેલો છે. વલ્લભીનો શિલાદીત્ય 5 માના સંવત 404-441( ઇ.સ.348-385)ના તામ્ર લેખમાં ગોધરા હક એટલે હાલના ગોધરા ખાતે નંખાયેલી વિજય છાવણીનો ઉલ્લેખ છે. અણહીલવાડના પ્રથમ રાજ્યકર્તા વનરાજના રાજ્યકાળ દરમ્યાન સાતમી સદીમાં( ઇ.સ.647માં) ચાંપાનેરની સ્થાપના થઇ હોવાનું કહેવાય છે. તેરમી સદીના અંતમાં (1297માં) અલાઉદ્દીન ખીલજીની સરદારી હેઠળના મુસલમાનો ખીચીવાડાથી પાછા હઠતા, ચૌહાણો આ દેશના રાજ્યકર્તા બન્યાં. 
વધુ વાંચો …

gujcm
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
collpan
કલેકટર & જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી સુજલ જયંતિભાઈ માયાત્રા, IAS

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • નાગરીક કોલ સેંટર 02672 1077
  • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
  • મહિલા હેલ્પલાઇન - 1091
  • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
  • સિનિયર સિટીઝન હેલ્પલાઇન - 14567