બન્ધ

અમારો સંપર્ક કરો

તમે વેબસાઇટ અંગે કોઇ પૂછપરછ કરવા માગતા હો, તો તમે [collector-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]in] પર લખી જણાવો.

તમે નીચેના સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જિલ્લા સેવા સદન,
સીવીલ લાઇન્સ, ગોધરા, પંચમહાલ
ગુજરાત – 389001

ફોન નં:02672 242800