બન્ધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

અનુક્રમ નમ્બર વિસ્તાર એસટીડી કોડ પિન કોડ
1 ગોધરા 02672 389001
2 કાલોલ 02676 389330
3 હાલોલ 02676 389350
4 ઘોઘમ્બા 02678 389365
5 જામ્બુઘોડા 02676 389390
6 શહેરા 02670 389210
7 મોરવા (હડફ) 02672 389115