બન્ધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

 • કલેક્ટર પંચમહાલ

  • નિવાસી અધિક કલેક્ટર

   • પ્રાંત અધિકારી, ગોધરા

    • મામલતદાર, ગોધરા
    • મમલતદાર કાલોલ
   • પ્રાંત અધિકારી, હાલોલ

    • મામલતદાર, હાલોલ
    • મામલતદાર ઘોઘમ્બા
    • મામલતદાર, જામ્બુઘોડા
   • પ્રાંત અધિકારી, શહેરા

    • મામલતદાર, શહેરા
    • મામલતદાર, મોરવા (હડફ)
   • નાયબ કલેક્ટર, મધ્યાન ભોજન યોજના
   • નાયબ કલેક્ટર, ચૂટણી
   • નાયબ કલેક્ટર, પુરવઠા
   • નાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
   • જિલ્લા આયોજન અધિકારી