બન્ધ

કેવી રીતે પહોંચવું

air હવાઈ માર્ગ :

પંચમહાલમા હવાઇ મથકની સુવિધા નથી. સૌથી નજીકનું હવાઈ મથક વડોદરા એરપોર્ટ  છે જે 80 કિ.મી દૂર છે

railરેલ દ્વારા:

પંચમહાલ રેલ્વે સ્ટેશન એ મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશન છે, અને આ શહેરને અન્ય મોટા શહેરોમાં જોડે છે.

busમાર્ગ દ્વારા:

દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાંથી તમે પંચમહાલ આવવા માટે સરળતાથી બસ મેળવી શકો છો.