બન્ધ

ગામ અને પંચાયતો

કુલ ગ્રામપંચાયત:487

વધુ ગ્રામપંચાયત સૂચિ માટે ગ્રામ પંચાયતો [PDF,62 KB]

કુલ ગામડાઓ: 595

વધુ ગામોની સૂચિ માટે:ગામો [PDF,84 KB]