બન્ધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી સુજલ જયંતિભાઈ માયાત્રા, IASકલેક્ટરcollector-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન -1, સિવિલ લાઇન્સ રોડ, ગોધરા, પંચમહાલ, ગુજરાત02672242800
શ્રી એમ એલ નલવાયાનિવાસી અધિક કલેક્ટરadd-collector-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર ઓફીસ, પંચમહાલ02672242450
શ્રી એ. કે. પ્રજાપતિI/c નાયબ કલેક્ટર, એમ. ડી. એમ.midday-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, પંચમહાલ02672242490
શ્રી એ. કે. પ્રજાપતિનાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ02672252898
શ્રી એન એસ ગઢવીનાયબ જિલ્લા ચૂટણી અધિકારીeo-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inચૂટણી શાખા, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ02672242491
શ્રી વી આર સકસેનાI/c જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપુરવઠા શાખા, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ02672242936

પ્રાંત ઑફિસ ગોધરા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી વી આર સક્સેનાપ્રાંત અધિકારી, ગોધરાpo-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન 2 , ગોધરા, પંચમહાલ02672242939

પ્રાંત ઓફીસ હાલોલ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એ એલ ગૌતમપ્રાંત અધિકારી, હાલોલgo-hal-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, તાલુકા હાલોલ, પંચમહાલ02676220277

પ્રાંત ઓફીસ શહેરા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી દિલીપ દેસાઇપ્રાંત અધિકારી, શહેરાપ્રાંત કચેરી, શહેરા તાલુકા, પંચમહાલ02670226028