બન્ધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આશીષ કુમાર, IASકલેકટરcollector-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન-1, સિવિલ લાઈન્સ રોડ, ગોધરા, પંચમહાલ, ગુજરાત02672242800
શ્રી મહિપાલસિંહ ડી.ચુડાસમાનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર ઓફીસ, પંચમહાલ02672242450
શ્રી એચ.ટી. મકવાણાI/c જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, એમ. ડી. એમ.middaymeal-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, પંચમહાલ02672242490
શ્રી ફાલ્ગુન પંચાલનાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીstampd-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-2, પંચમહાલ02672252898
શ્રી પૂર્વેશ ડામોરનાયબ જિલ્લા ચૂટણી અધિકારીec-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inચૂટણી શાખા, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ02672242491
શ્રી એચ.ટી. મકવાણાજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપુરવઠા શાખા, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ02672242936

પ્રાંત ઑફિસ ગોધરા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પી. ડી. જૈતાવતપ્રાંત અધિકારી, ગોધરાpo-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન 2 , ગોધરા, પંચમહાલ02672242939

પ્રાંત ઓફીસ હાલોલ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પ્રણવ એલ. વિઠાણીપ્રાંત અધિકારી, હાલોલgo-hal-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, તાલુકા હાલોલ, પંચમહાલ02676220277

પ્રાંત ઓફીસ શહેરા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પ્રણવ વિજયવર્ગીયપ્રાંત અધિકારી, શહેરાsdm-shr-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, શહેરા તાલુકા, પંચમહાલ02670226028