બન્ધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ગુજરાત (જાહેર સેવાનો નાગરિકનો અધિકાર) અધિનિયમ, 2013 01/10/2018 જુઓ (675 KB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર) નિયમો, 2014 01/10/2018 જુઓ (648 KB)