બન્ધ

પોલીસ

અ.નં. પોલીસ સ્ટેશન નામ અને એડ્રેસ ટેલીફોન નં.
1 એસડીપીઓ ગોધરા, બસ સ્ટેંડની સામે 02672 243162
2 સીપીઆઇ ગોધરા, સબ જેલ ગોધરા ની બાજુમા 02672 243174
3 પીઆઇ તાલુકા, બસ સ્ટેંડ ની સામે, તાલુકા ગોધરા 02672 243166
4 પીએસઆઇ મોરવા, તાલુકા મોરવા હડફ 02672 284233
5 પીઆઇ શહેરા, તાલુકા શહેરા 02670 226233
6 પીઆઇ કાકણપુર, તાલુકા ગોધરા 02672 286108
7 પીઆઇ ગોધરા ટાઉન એ ડીવીઝન સબ જેલ ગોધરાની બાજુમા 02672 243146
8 પીઆઇ ગોધરા ટાઉન બી ડીવીઝન મેઇન પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમા 02672 243147
9 પીએસઆઇ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન આઇજીપી ઓફીસની પાછળ 02672 252098
10 એસડીપીઓ હાલોલ, તાલુકા હાલોલ 02676 224701
11 સીપીઆઇ હાલોલ, તાલુકા હાલોલ 02676 220124
12 પીઆઇ હાલોલ ટાઉન, તાલુકા હાલોલ 02676 220100
13 પીઆઇ હાલોલ રુરલ, પાવાગધ રોડ, તાલુકા હાલોલ 02676 224100
14 પીએસઆઇ રાજગઢ, તાલુકા ઘોઘમ્બા 02678 244633
15 પીએસઆઇ જામ્બુઘોડા, તાલુકા જામ્બુઘોડા 02676 241233
16 પીએસઆઇ પાવાગઢ, તાલુકા હાલોલ 02676 245633
17 પીએસઆઇ વેજલપુર, તાલુકા કાલોલ 02676 234633
18 પીએસઆઇ દામાવાવ, તાલુકા ઘોઘમ્બા 02678 266700
19 પીએસઆઇ કાલોલ તાલુકા કાલોલ 02676 235100