બન્ધ

વહીવટી માળખું

  • કલેક્ટરેટ
  • તાલુકા
  • સબ ડીવીજન અને બ્લોક
  • ગામ અને પંચાયતો
  • પોલીસ