બન્ધ

વિભાગો

  • જિલ્લા પુરવઠા કચેરી
  • જિલ્લા ચૂટણી કચેરી
  • જિલ્લા આયોજન કચેરી