બન્ધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

બિન સરકારી સંગઠનો

શ્રી ક્રુપાલુ સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ

બામરોલી રોડ તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

શ્રી ગાયત્રી પરિવાર

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

શ્રી સ્વામી લીલાશાહ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

શહેરાભાગોળ તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

નગરપાલિકાઓ

કાલોલ નગરપાલીકા

ગોયા બજાર, બેંક ઓફ બરોડા પાસે, કાલોલ

ઇમેઇલ : np_kaalol[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02676-235605

ગોધરા નગરપાલીકા

કલાલ દરવાજા રોડ, ગોધરા

ઇમેઇલ : np_godhara[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02672-243184

શહેરા નગરપાલીકા

નાડા રોડ, તળાવ પાસે, શહેરા

ઇમેઇલ : np[dot]shahera[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02670-227156

હાલોલ નગરપાલીકા

બરોડા રોડ, બગીચા પાસે, હાલોલ

ઇમેઇલ : nphalol[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02676-221972

બેંકો

ઇંડીયન બેંક

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : godhra[at]indianbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02672241892

એક્સીસ બેંક

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : godhra[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ફોન : 02672248228

કેનેરા બેંક

ગોધરા પંચમહાલ

ઇમેઇલ : cb4824[at]canarabank[dot]com
ફોન : 02672253151

કોર્પોરેશન બેંક

તાલુકા હાલોલ જીલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : cb1368[at]corpbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02676220031

દેના બેંક

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : godbar[at]denabank[dot]co[dot]in
ફોન : 02672241432

પંજાબ નેશનલ બેંક

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : bo6542[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 02672242543

વીજળી

મધ્ય ગુજરાત વિજ કમ્પની લીમિટેડ

દેવ ડેમ કોલોની, કંજરી રોડ, હાલોલ, પંચમહાલ - 389350

ફોન : 18002332670