બન્ધ

હેલ્પલાઇન

જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી
જીલ્લા સેવા સદન, સિવીલ લાઇન
ગોધરા, પંચમહાલ
ગુજરાત – 389 001

ફોન નમ્બર : 02672 242536

ઇ-મેઇલ:collector-pan@gujarat[dot]gov[dot]in

  • કટોકટી જિલ્લા હેલ્પલાઇન કૉલ કરો : +91 2672 1077
  • મહિલા હેલ્પ લાઇન : 1091
  • બાળ હેલ્પ લાઇન :1098
  • આગ અને બચાવ :101
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર : 1070