બન્ધ

Uncategorized

નો ઇમેઝ

સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર ૨૦૨૨

પ્રકાશિત: 03/09/2021

વર્ષ ૨૦૨૨ માટે સુભાષ ચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર, અરજી કરવા માટે https://dmawards.ndma.gov.in ની મુલાકાત લો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ…

વધુ