બન્ધ

નગરપાલિકાઓ


કાલોલ નગરપાલીકા

ગોયા બજાર, બેંક ઓફ બરોડા પાસે, કાલોલ

ઇમેઇલ : np_kaalol[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02676-235605


ગોધરા નગરપાલીકા

કલાલ દરવાજા રોડ, ગોધરા

ઇમેઇલ : np_godhara[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02672-243184


શહેરા નગરપાલીકા

નાડા રોડ, તળાવ પાસે, શહેરા

ઇમેઇલ : np[dot]shahera[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02670-227156


હાલોલ નગરપાલીકા

બરોડા રોડ, બગીચા પાસે, હાલોલ

ઇમેઇલ : nphalol[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02676-221972