બન્ધ

ગોધરા નગરપાલીકા

કલાલ દરવાજા રોડ, ગોધરા

ઇમેઇલ : np_godhara[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02672-243184