બન્ધ

પંજાબ નેશનલ બેંક

તાલુકા ગોધરા જિલ્લો પંચમહાલ

ઇમેઇલ : bo6542[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 02672242543