બન્ધ

બેંક ઓફ ઇંડિયા

એલ. આઇ. સી. રોડ, ગોધરા પંચમહાલ

ઇમેઇલ : godhra[dot]vadodara[at]bankofindia[dot]com
ફોન : 02672241562