બન્ધ

શહેરા નગરપાલીકા

નાડા રોડ, તળાવ પાસે, શહેરા

ઇમેઇલ : np[dot]shahera[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02670-227156