બન્ધ

સેંટ્રલ બેંક ઓફ ઇંડીયા

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇંડીયા ગોધરા પંચમહાલ

ઇમેઇલ : bmbro0481[at]centralbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02672241402