બન્ધ

જાતિનું પ્રમાણપત્ર

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

  • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ નું પ્રમાણપત્ર
  • જ્ઞાતી (SC/ST) નો દાખલો આપવા બાબત.
  • નોન-ક્રિમી-લેયર અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ગુજરાત સરકાર માટે)
  • વિચરતી-વિમુકત જાતિ માટેનું પ્રમાણપત્ર

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : તાલુકો / કલેક્ટરેટ | શહેર : પંચમહાલ | પીન કોડ : 389001