બન્ધ

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

અનુક્રમ નમ્બર નામ ટેલીફોન નમ્બર સરનામુ
1 અતિથી ગ્રુહ ગોધરા 02672 243425 સીવીલ લાઇનસ, કલેક્ટર કચેરી પાસે, ગોધરા, પંચમહાલ
2 અતિથી ગ્રુહ, હાલોલ 02676 226154 તાલુકા હાલોલ, જિલ્લો પંચમહાલ
3 અતિથી ગ્રુહ, મોરવા 02672 284851 તાલુકા મોરવા, જિલ્લો પંચમહાલ
4 સીટી ઇન ગેસ્ટ હાઉસ 02672 252994 અમી આર્કેડ કોમ્પ્લેક્ષ, ત્રીજો માળ, લાલબાગ બગીચા રોડ, ગોધરા, પંચમહાલ
5 ન્યુ હોટેલ સતલુજ 02672 262785 ભુરાવાવ ચાર રાસ્તા પાસે, ગોધરા, પંચમહાલ
6 અતિથી હોટેલ અને ગેસ્ટ હાઉસ 02672 252563 બસ સ્ટેંડ પાસે, ગોધરા, પંચમહાલ