બન્ધ

સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર ૨૦૨૨

પ્રકાશિત તારીખ : 03/09/2021

વર્ષ ૨૦૨૨ માટે સુભાષ ચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર, અરજી કરવા માટે https://dmawards.ndma.gov.in ની મુલાકાત લો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2021 છે.