બન્ધ

સુશ્રી એન.એસ. ગુપ્તા

ચૂટણી શાખા, જિલ્લા સેવા સદન, પંચમહાલ

ઇમેઇલ : eo-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચૂટણી અધિકારી
ફોન : 02672242491