બન્ધ

શ્રી એ કે ગૌતમ

પ્રાંત કચેરી, તાલુકા હાલોલ, પંચમહાલ

ઇમેઇલ : go-hal-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી, હાલોલ
ફોન : 02676220277
ફેક્સ નંબર : 221066